Cargando Eventos

« Todos los Eventos

  • Este evento ha pasado.

[CAT] – La normativa actual de facturació

6 marzo, 2018 /9:00 - 18:00

Curs impartit pel professor Pere Brachfield el 06 de Març a PIMEC Barcelona
Descripció:
La facturació és una de les tasques més importants de les pimes i microempreses. Mitjançant l’expedició de les factures es materialitzen els ingressos de l’empresa i és vital que aquests documents compleixin els requisits exigits per una normativa complexa en matèria de facturació. Aquest curs permet conèixer com cal documentar amb factures les operacions de l’empresa i quins són els requisits que han de complir les factures expedides. El curs explica la normativa reguladora de l’obligació d’expedir i lliurar factura, després d’examinar el reglament de facturació i la recent legislació. També exposa de manera detallada els diferents tipus de factures que es poden trobar a les empreses, així com altres documents substitutius de les factures. El curs també explica com gestionar les factures per agilitzar-ne el cobrament al venciment i evitar retards en el pagament.
Destinataris:
Aquest curs s’adreça a directors financers i administratius, credit managers, caps d’administració i comptabilitat, responsables de facturació, directors del departament de cobraments, directors i gerents de pimes, administradors d’empresa, emprenedors i professionals autònoms i, en general, a tot aquell que estigui interessat en les matèries objecte d’aquesta formació.
Professorat:
Pere Brachfield és el soci fundador i director de la consultora; professor de credit management, president de l’Associació de Professionals en la Gestió del Risc de Crèdit i Cobrament (APGRI), articulista i escriptor. Així mateix, és el creador de la Morosología, disciplina de les ciències empresarials que investiga com combatre la morositat.
Continguts:

1-.El fonament de l’obligació d’expedir i lliurar factures i normativa legal que regula la facturació
Les normes de facturació establertes a l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre
El Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació
L’obligació de facturar dels empresaris i professionals es recull en l’article 29.2.e) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
Les obligacions de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit

2-.Les excepcions a l’obligació de facturar
Les excepcions establertes per l’article 3 del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, i amb l’última actualització del Reial Decret 1073/2014, de 19 de desembre

3-.Les regles generals de facturació i el Reglament de facturació
Les normes que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació
Els subjectes obligats a expedir i lliurar factura.
Les operacions objecte de facturació.

4-.Els principals tipus de factura amb la normativa actual
La Factura simplificada (substitueix els tiquets)
La Factura completa
Normes per a l’expedició i característiques de la Factura simplificada
Normes per a l’expedició i característiques de la Factura completa

5-.El contingut de les factures
El contingut obligatori de la Factura simplificada
El contingut obligatori de la Factura completa
El contingut facultatiu de les factures

6-.Les factures recapitulatives
La norma del Reglament de facturació per realitzar la inclusió en una sola factura de diferents operacions: la factura recapitulativa
La normativa de la factura resum periòdica que estableix l’apartat 4 de l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre
La normativa de l’agrupació periòdica de factures que estableix l’apartat 4 de l’article 4 de la Llei 3/2004
Anàlisi de les discrepàncies entre la norma establerta en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre
Les regles d’emissió i tramesa de les factures recapitulatives segons el Reglament

7-.Terminis d’expedició i enviament de factures
Terminis d’emissió i tramesa de factures amb caràcter general i quan el destinatari és empresa, professional o comerciant
Anàlisi de les discrepàncies entre la norma establerta en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre
Estudi dels terminis legals per a l’emissió i tramesa de les factures sota la llei vigent

8-.Formes de remissió de les factures
Els mitjans vàlids i acceptats per l’AEAT per a la remissió de factures
La remissió de les factures per mitjans electrònics

9-.Casos particulars d’emissió de factures
Factures i minutes de professionals; l’obligació de retenir a compte de l’IRPF
El càrrec al client de les despeses bestretes i la inclusió en factura de les bestretes

10-.Les factures exemptes de la quota de l’IVA
Les operacions exemptes d’IVA
L’especial problemàtica de la quota de l’IVA repercutit en la facturació d’activitats de formació

11-.L’obligació de conservar les factures i terminis de conservació
La norma que estableix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
La norma que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit
Forma en què s’han de conservar els diferents documents, en paper o format electrònic

12-.Les factures de rectificació o rectificatives
Què és una factura rectificativa?
Els casos en què és obligatori expedir les factures de rectificació
Les factures rectificatives per a la compensació de la quota de l’IVA en crèdits incobrables quan es compleixen les condicions establertes a l’article 80 de la Llei 37/1992
Els requisits que han de reunir les factures de rectificació

13-.La factura proforma
En què consisteix una factura proforma i quins requisits ha de complir
Diferents utilitzacions de la factura proforma

14-.L’e-factura
En què consisteix la factura electrònica
Condicions i requisits per procedir a l’expedició de la factura electrònica
La igualtat de tracte entre la factura en paper i l’electrònica establerta pel Reglament de facturació
Requisits perquè sigui vàlida la factura electrònica
Com es garanteix l’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut d’una factura electrònica
Eficàcia executiva de la factura electrònica
Els formats en què es poden emetre les factures electròniques
És admissible com a factura electrònica un pdf enviat per correu-e?
El format de les factures electròniques que es remetin a les administracions públiques a partir del 15 de gener del 2015, d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre
El FACE, punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat.

15-.El règim sancionador del deure de facturació
Les infraccions tributàries per l’incompliment d’expedir, remetre i conservar les factures

16-. Procediments per agilitzar el cobrament de les factures
La inclusió de mencions no obligatòries en la factura que milloren la seva tramitació
La gestió de cobrament proactiva de les factures per minimitzar els retards en el pagament
La gestió efectiva de prevenciments (abans de la data de venciment) per agilitzar el cobrament i evitar impagats

17-.Diferents models de factures
Factures simplificades
Factures completes
Factures rectificatives
Factures rectificatives per recuperar l’IVA de les factures incobrables
Altres models de factures

.

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS FENT CLICK AQUÍ

.

 

Detalles

Fecha:
6 marzo, 2018
Hora:
9:00 - 18:00
Página Web:
https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/formacio/fp2018-0008